shopping_cart0个商品
李氏医务所 健康好生活
 
为您提供一站式
综合医疗服务
及职业健康服务的医疗中心。
 
预约时间
需要我们的帮助吗?
立即联系我们
 
联系我们»
 
     
   
     
  我们的服务  
  了解更多关于我们提供的服务  
     
  阅读更多  
     
 

健康体检配套

 

身体健康检查配套

 
额外检查 附加配套
胸部X光
肺功能测试
LBC 子宫颈检查
听力测试
 
 

免费咨询身体健康检查配套

 
身体健康检查配套 说明
腹部超声波扫描 检查体内器官
肺功能测试 检查肺部呼吸功能
胸部X光 检查肺部
听力测试 分析耳朵听觉
心电图 检查心脏
 
 
 

基本配套

 • 血红蛋白
 • 白细胞计数
 • 血小板
 • 血液抹片檢查
 • 糖尿病
 • 血型
 
 • 脂质研究
 • 肾功能检测
 • 尿酸
 • 肝功能测试
 • 尿检
详细内容
 
 

黄金配套

 • 血红蛋白
 • 白细胞计数
 • 血小板
 • 血液抹片檢查
 • 糖尿病
 • 血型
 • 脂质研究
 • 肾功能检测
 • 尿酸
 
 • 肝功能测试
 • 甲状腺
 • 关节炎
 • 铁质
 • B型肝炎
 • A型肝炎
 • 幽门螺杆菌
 • 尿检
详细内容
 
 
 

黄金健康配套

 • 血红蛋白
 • 白细胞计数
 • 血小板
 • 血液抹片檢查
 • 糖尿病
 • 血型
 • 脂质研究
 • 肾功能检测
 • 尿酸
 • 肝功能测试
 
 • 甲状腺
 • 关节炎
 • 铁质
 • B型肝炎
 • A型肝炎
 • 幽门螺杆菌
 • 尿检
 • 腹部超音波扫描
 • 心电图
 • 肺功能测试
详细内容
 
 

铂金配套

 • 血红蛋白
 • 白细胞计数
 • 血小板
 • 血液抹片檢查
 • 糖尿病
 • 血型
 • 脂质研究
 • 肾功能检测
 • 尿酸
 
 • 肝功能测试
 • 甲状腺
 • 关节炎
 • 铁质
 • B型肝炎
 • A型肝炎
 • 幽门螺杆菌
 • 癌症标志
 • 尿检
详细内容
 
 
 

钛金配套

 • 血红蛋白
 • 白细胞计数
 • 血小板
 • 血液抹片檢查
 • 糖尿病
 • 血型
 • 脂质研究
 • 肾功能检测
 • 尿酸
 • 肝功能测试
 • 甲状腺
 
 • 关节炎
 • 铁质
 • B型肝炎
 • A型肝炎
 • 幽门螺杆菌
 • 尿检
 • 腹部超音波扫描
 • 心电图
 • 肺功能测试
 • 听力测试
详细内容
 
 

白金健康配套

 • 血红蛋白
 • 白细胞计数
 • 血小板
 • 血液抹片檢查
 • 糖尿病
 • 血型
 • 脂质研究
 • 肾功能检测
 • 尿酸
 • 肝功能测试
 • 甲状腺
 
 • 关节炎
 • 铁质
 • B型肝炎
 • A型肝炎
 • 幽门螺杆菌
 • 癌症标志
 • 尿检
 • 腹部超音波扫描
 • 心电图
 • 肺功能测试
详细内容
 
 
 

钛金健康配套

 • 血红蛋白
 • 白细胞计数
 • 血小板
 • 血液抹片檢查
 • 糖尿病
 • 血型
 • 脂质研究
 • 肾功能检测
 • 尿酸
 • 肝功能测试
 • 甲状腺
 
 • 关节炎
 • 铁质
 • B型肝炎
 • A型肝炎
 • 幽门螺杆菌
 • 癌症标志
 • 尿检
 • 腹部超音波扫描
 • 心电图
 • 肺功能测试
 • 听力测试
详细内容